به منظور آگاهی از اقدامات اضطراری در برق گرفتگی و نحوه برخورد با مصدم پوستری تهیه شده که آخرین تغییرات عملیات احیاء قلبی - تنفسی در آن رعایت شده که فایل اصلی این پوستر جهت علاقمندان در اینجا...