پمفلت بیماری های ناشی از کار با کامپیوتر
کاربران رایانه, روزهای کاری فراوانی را به علت بیماریهای ناشی از کار با رایانه از دست می دهند. 50 % کاربران دچار خستگی چشمی شده و 75% آنان به نوعی درد...