چک لیست های ارگونومی Niosh

تهیه و تنظیم: دکتر مجید معتمد زاده

این چک لیست کلیه عوامل ارگونومی زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

آنالیز کنترل خطرات محیط کار
حمل و نقل دستی مواد
تقاضای...