کارکنان اماکن مرتبط با موضوع این دستورالعمل موظف به اجرای موارد ذیل در ارتباط با بهداشت فردی می باشند:
1- کارکنان باید دارای کارت بهداشتی با تاریخ معتبر باشند.
2- کارت بهداشتی باید در معرض دید...