نمونه تکمیلی پرسشنامه Body Map
در این بخش یک نمونه تکمیل شده از پرسشنامه body map قرار گرفته است. از این پرسش نامه برای تعیین نواحی درد در بخش های مختلف بدن استفاده می شود.