پرسشنامه ارزیابی بار کاری تیمی (twlq)

پرسشنامه ارزیابی بار کاری تیمی (twlq)
پرسشنامه به زبان اصلی می باشد.