بسیار عالی
ذکر این نکته لازم و ضروری که آموزش باید مستمر باشد تا نگرش به رفتار تبدیل شود!!!!!!