نمونه برداری به چند صورت می باشد:
•نمونه برداری پارتیال: برای کارگرانی که full shift کار نمی کنند انجام می گیرد
•نمونه برداری short term در مدت زمان کم نمونه برداری صورت می گیرد
•نمونه برداری...