نمونه سیستم تهویه VS
در فایلی که پیوست شده یک نمونه از سیستم های تهویه VS توسط سایت ACGIH طراحی و تنظیم شده است که می توانید دانلود و مشاهده کنید.
فایل به زبان اصلی می باشد که جهت ترجمه می توانید...