کتابچه ضدعفونی تجهیزات پزشکی


موضوعات:

تعریف ضد عفونی و تجهیزات پزشکی
تقسیم بندی لوازم و وسایل براساس محل ورود به بدن
اصول ضد عفونی تجهیزاتی که قابلیت غوطه ور شدن در محلول را دارند
اصول...