پمفلت نوبت کاری و کاهش عوارض ناشی از آن

آمارها نشان می دهند که بیشترین حوادث شغلی در شیفت شب و بویژه در ساعات اولیه بامداد و همچنین در زمان تعویض شیفتها اتفاق می افتد. در اینجا یک پمفلت آموزشی در...