الف)بیمه ساختمان های مجاور(6ماهه-مالی و جانی و اغلب برای گودبرداری استفاده میشود)
ب)بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان(5نفر کارگر بدون نام).
*کلوز های مهم و الزامی در بیمه نامه مسئولیت مدنی...