تهويه موضعيهواي محيط کارگران در صنايع مختلف بوسيله عوامل شيميايي زيان آور ، آلوده می شود که این مواد آلاينده به شکل گاز ، دود ، مه ، گرد وغبار و… در هوا پراکنده شده و وارد سيستم تنفسي...