یکی از نکات خیلی مهم در پیشگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی تهیه و توزیع دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری و آموزش پرسنل مرتبط