زمان برگزاری آزمون های ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای: ساعت 15 عصر جمعه 97/04/15 برگزار خواهد شد
ارشد ارگونومی : ساعت 9 صبح جمعه 97/04/15 برگزار...