استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

۱ – دامنه کاربرد ( SCOPE ) :

این استاندارد الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می نماید تا یک سازمان بتواند خط مشی و اهدافی را با در نظر...