ما یه همکار داشتیم میرفت دستشویی دستاش رو خشک نمیکرد با دست خیسه خیس با همه یکی یکی دست میداد اصرار هم داشت دست بده فرهنگ سازی باید بشه توی رسانه ها