کورتیزون یک هورمونی در بدن شماست که در برابر ترس و یا هیجان در بدن شما پخش می*شود.

این هورمون با تاثیرات منفی در سلامتی شما رابطه دارد. افسردگی و یا از دست دادن حافظه و یا چاقی تاثیراتی است که این...