فیلم آموزشی ایمنی در آزمایشگاه
در این فیلم شما نکات ایمنی مربوط به ازمایشگاه, نمونه حوادث موجود در آزمایشگاه,برگه های کار ایمنی با مواد (msds) و وسایل حفاظت فردی مناسب در کار با مواد آشنا می شوید.
...