ارزیابی ریسک به روش پاپیونی (BOW-TIE)

پيامد هاي تلخ حوادث بسيار شديد دهه هاي گذشته از جمله حادثه نيروگاه اتمی فوکوشيما در ژاپن، سكوي نفتی پايپرآلفا دردرياي شمال و يا فا جعه اخير زيست محيطی در خليج...