دوره آموزشی آشنایی با مدیریت فرایند
اجزای سیستم به شرح زیر هستند:

ورودی ها INPUTS
خروجی ها OUT PUTS
بازخورد FEEDBACK
محیط ENVIRONMENT

فرایند
گروهی از وظیفه های هم پیوند است که با...