کلیات ایمنی برق

ایمنی در برق به دوبخش عمده تقسیم میشود:
۱-ایمنی کارگر ۲- ایمنی تجهیزات
سر فصل ها:
1- عوامل برق گرفتگی
2- تامین حفاظت در برابر جریانهای الکتریکی
3- توصیه های ایمنی در برق...