فیلم اموزش ایمنی کودکان در استخر
در این فیلم شما تمام نکات مربوط به یک استخر استاندارد برای کودکان را مشاهده می کنید. با رعایت کردن این دستورات مطمئن شوید که هیچ گونه حادثه غرق شدنی به وجود نخواهد...