7 ویژگی شخصیتی برای متخصصین HSE


1️⃣ همدلی Empathy : توانایی درک نظرات دیگران و وارد کار گروهی آنان شدن


2️⃣ جرات Assertiveness: قادر بودن به بیان احساسات، باورها و افکار و دفاع از حقوق...