دلايل استرسهاي کاري
الف)شيفت*هاي کاري
يکي ازعوامل عصبيت و اضطراب در محيط کار افزايش شيفت هاي کاري است . قبل از جنگ جهاني دوم فقط 15 درصدازکارگران شب کار بودند اما اخيرًا تمايل به دستيابي به توليد...