انواع نبض های بدن و محل آنها


نبض در واقع موجی است که از مبداء سرخرگهای بدن (قلب) به صورت گریز از مرکز به سرخرگهای کوچکتر و محیطی انتقال پیدا می*کند. به عبارت دیگر تپش و ضربان قلب در سرخرگها به...