فیلم ایمنی مواد شیمیایی

در این فیلم شما با:

جابجایی مواد شیمیایی از تولید به مصرف
خطرات مواد شیمیایی
بیماری هایی که در اثر تماس با مواد شیمایی به وجود میاد
اشنایی با دستورالعمل و...