کارهایی که ممکن است کارگر را در معرض سرب قرار دهد :

• هنرمندان (مواد مورد استفاده ممکن است حاوی سرب باشند)
• تعمیرات خودرو (قطعات خودرو ممکن است حاوی سرب باشند)
• تولید کنندگان باتری (باتری سرب...