براي حصول اطمينان از عملکرد صحيح ماسک هاي تنفسي در حفاظت کارکنان در برابر آلاينده هاي محيط کار، لازم است کارتريج ماسک هاي تنفسي، قبل از فرا رسيدن طول عمرشان تعويض گردند. هدف اين مطالعه به کارگيري يک...