اولSIZE=5]=Arial] اینکه اندازه گیری کنیم ببینیم آیا تولوئن از حد مجاز بالاتر است یا نیست وسپس در صورت بودجه کافی از تهویه موضعی استفاده کنیم[/SIZE][/FONT]