رتعاش در محیط کار واشعه های یونیزان و غیر یونیزان است .)

عوامل زیان آور شیمیایی (در افرادی که با مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده تماس مکرر دارند میتواند مشکلات پوستی ایجاد کند یا از طریق دستگاه تنفس...