اندازه گیری و ارزیابی تهویه صنعتی

دکتر محمد جواد جفعری
موضوعات:


آزمون سیستم های تهویه
عیب یای سیستم های موجود

آزمون و نظارت سیستم تهویه: