 هرگز از وسایل تحت فشار معیوب استفاده نگردد.
 در گرم کردن و سرد کردن وسایل شیشه ای تحت فشار باید وسواس بسیار به خرج داد.
 هرگز بیش از نصف حجم وسایل شیشه ای تحت فشار پر نگردد.
 هرگز از وسایل...