ارزیابی ریسک خطاهای انسانی به روش Hepi

خطاي انساني يک تصميم يا رفتار نامناسبي است که اثر بخشي، ايمني يا عملکرد سيستم را كاهش مي دهد.
راسموس (Rasmos) معتقد است ، نه تنها نميتوان خطاي انساني را...