تخمین زده می شود که بیش از 13 میلیون کارگر در ایالات متحده به طور بالقوه در معرض مواد شیمیایی با قابلیت جذب از طریق پوست قرار دارند. تماس پوستی با عوامل خطرزا می تواند موجب انواع بیماری های شغلی و...