فیوز فشنگی یا حرارتی ذوب شونده :
فیوز وسیله ای است که با مدار به صورت سری قرار گرفته و مصرف کننده را در مقابل اتصال کوتاه یا جریان زیاد محافظت می کند . برای نصب این فیوزها از یک پایه چینی و یک...