نرم افزار طراحی تهویه صنعتی ACGIH

در این بخش نرم افزار طراحی تهویه صنعتی برای مهندسین قرار گرفته است که نسخه آزمایشی از نرم افزار اصلی می باشد.
نرم افزار اصلی را با قیمت 495 دلار در اینجا می...