حلالها نقش اساسی در صنعت و آزمایشگاه دارند. کاربرد آنها عبارتند از:
 حل کردن مواد
 استخراج مواد
 خالص سازی
 خنک کننده
 مواد اولیه و یا واکنش گر
 شستشوی ظروف و وسایل آزمایشگاه و...
 در...