فیلم اموزش ایمنی قفل Lockout
با سلام
همانطوری که می دانید تجهیزات, وسایل, مواد و ... زمانی که دچار مشکل می شوند می توانند خطر افرین باشند و باید از طرف مسئول بهداشت حرفه ای قفل شوند تا کارکنان را...