خطرات بهداشتی جوشکاری آرگون
خطرات بهداشتی جوشکاری آرگون

در جوش آرگون یا تیگ (TIG) برای ایجاد قوس جوشکاری از الکترود تنگستن استفاده می شود


مزایای TIG
انواع الکترودها در TIG
نوع قطبیت...