ارزیابی الیاف آزبست در مواجهات شغلی و کاربرد روش های میکروسکوپی

تجزیه ی نمونه ی هوای حاوی آزبست اغلب مستلزم استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست (PCM) یا میکروسکوپ انتقال الکترونی (TEM) است. میکروسکوپ...