ایمنی دیگ بخار و جانمایی بویلر در موتورخانه
تهیه و تنظیم : محمد عزیزآبادی حامدی

ماده 19 آیین نامه حفاظتی مولد های بخار وبویلر های آب گرم به صراحت اعلام نماید که :

مرکز تولید بخار با فشار قوی...