کارگران جوشکار همواره در معرض تماس با گازها و بخارات حاصل از جوشکاری می باشند، می توان انتظارداشت مجموعه ای از عوارض ناشی از استنشاق این گازها و بخارات در افراد جوشکار افت می شود .
1.وجود گاز...