آموزش نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردي :
کلیه کارکنان باید در ارتباط با تجهیزات حفاظت فردي پیش بینی شده جهت ایمن سازي فعالیت آنها
آموزشهاي لازم را دیده باشند . برنامه آموزش تجهیزات حفاظت فردي...