دستکش هاي نيتريلي مقاوم شيميايي :

•دستکش نيتريلي صنعتي – آزمايشگاهي NU2215
•اين دستکش از ترکيب 100% اکرونيتريل بوتاداين با ضخامت 0/55 ميليمتر و طول 38 سانتي متر با مقاومت مکانيکي در مقابل سايش،...