نمونه ارزیابی پوسچر به روش REBA
تجزيه وتحليل (پوسچرها) وضعيتهاي كاري بدن را مي توان به عنوان يكي از تكنيكهاي مهم جهت ارزيابي فعاليتهاي شغلي تلقي نمود.
تعيين ريسك مربوط به آسيبهاي اسكلتي عضلاني كه...