•انواع جریان الکتریکی
جریان الکتریکی به دو صورت مستقیم و متناوب موجود می باشد. و خطرات جریان متناوب برای بدن انسان بیشتر از خطرات جریانهای مستقیم می باشد.

•تعریف برق گرفتگی :
هنگامی که قسمتی...