دستاورد گردهمایی ها و نشست های HSE

هدف نشست ها و گردهمایی های HSE کاهش حوادث در این پرحادثه ترین صنعت است.
چرخه تکامل فرهنگی:

دانش مبنای تغییر سازنده است.
تغییر روش بر مبنای دانش
تکرار...