این فایل شامل تعیین غلظت آلایندهای زیر است :

كربن سياه

بنزين

co

co2