تست های تالیفی سم شناسی فلزات

1 – کدام یک باعث ناهنجاری های جنینی نمی شود ؟
الف ) اورانیوم ب ) کادمیوم
ج ) قلع ...